O Fundacji

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w styczniu 2015 roku. Po 22 latach działalności Centrum, Zarząd PAH zdecydował o zamknięciu i zakończeniu wszystkich jego działań. W związku z tym powołano nową organizację, która przejęła know-how, doświadczenie oraz dotychczas realizowane przez Centrum projekty i działania.

Fundacja zajmuje się między innymi pomocą integracyjną i prawną dla uchodźców, migrantów i repatriantów, prowadzeniem badań oraz działaniami informacyjnych na temat zjawiska uchodźstwa i migracji.

Fundacji przede wszystkim skupia się na:

  1. działaniach na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce i za granicą;
  2. działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego, zapobieganiu przejawom nietolerancji, dyskryminacji i rasizmowi oraz propagowaniu postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności zarówno w Polsce i za granicą;
  3. przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej, ekonomicznej i systemowej grup szczególnego ryzyka;
  4. niesieniu pomocy humanitarnej w Polsce i za granicą;
  5. wspieraniu, upowszechnianiu i propagowaniu działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej oraz promującej Polskę, jej tradycje, kulturę, twórców i dorobek artystyczny;
  6. wspieraniu wolontariatu i postaw obywatelskich;
  7. zwiększaniu świadomości społeczeństwa przyjmującego na temat zjawiska przymusowej migracji i migracji.

Fundacja Refugee.pl kierowana jest przez 3-osobowy zarząd w skład, którego wchodzą: Agnieszka Kunicka, Jolanta Binicka oraz Maciej Fagasiński. Osoby te mają wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu dużymi projektami krajowymi oraz międzynarodowymi oraz w zarządzaniu personelem i finansami w organizacjach pozarządowych. W przeszłości wchodzili w skład zarządów innych organizacji oraz zarządzali dużymi działami w organizacjach. Wszyscy członkowie zarządu mają szeroką wiedzę dotyczącą zjawiska migracji i przymusowej migracji popartą szeregiem publikacji, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych czy uczestnictwem w grupach roboczych i eksperckich. W Fundacji Refugee.pl pracują i pomagają osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z migrantami, repatriantami i uchodźcami oraz w różnych organizacjach pozarządowych.

Fundacja Refugee.pl współpracuje z szeregiem podmiotów w Polsce m.in. Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie.

Fundacja Refugee.pl we wrześniu 2015 roku powołana została jako jedna z czterech organizacji w Polsce w skład Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców, który jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów (Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów). Prezes Fundacji jest również członkinią Komisji ds. Migrantów, która działa przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 

logo_CMYK_podstawowe_Fundacja_Refugee.pl_pelna_nazwa