Projekty realizowane

projekty2016_4Obecnie Fundacja realizuje jeden duży projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz z budżetu państwa. „Bezpieczna przystań”.
Partnerem  projektu jest Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Czas realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2017

Projekt „Refugee.pl 5” pozwoli na wsparcie procesu preintegracji cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy ze społeczeństwem polskim.
W ramach projektu przewidziano realizację czterech grup działań:
• Prowadzenie kursu orientacji w społeczeństwie Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Spotkania informacyjno-edukacyjne ze specjalistami w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Prowadzenie przedszkola i świetlic dla dzieci w wieku szkolnym w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Warsztaty dla dzieci i młodzieży w Ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku i prezentację wykonanych prac.
• Organizacja imprez otwartych dla cudzoziemców i lokalnych społeczności w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Poradnictwo socjalne i informacyjne w Warszawie oraz ośrodkach w Lininie i Dębaku.