Projekty realizowane

projekty2016_4Obecnie Fundacja realizuje dwa duże projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz z budżetu państwa.
Partnerem obu projektów jest Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Projekt „Refugee.pl 5” pozwoli na wsparcie procesu preintegracji cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy ze społeczeństwem polskim.
W ramach projektu przewidziano realizację czterech grup działań:
• Prowadzenie kursu orientacji w społeczeństwie Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Spotkania informacyjno-edukacyjne ze specjalistami w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Prowadzenie przedszkola i świetlic dla dzieci w wieku szkolnym w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Warsztaty dla dzieci i młodzieży w Ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku i prezentację wykonanych prac.
• Organizacja imprez otwartych dla cudzoziemców i lokalnych społeczności w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Poradnictwo socjalne i informacyjne w Warszawie oraz ośrodkach w Lininie i Dębaku.

Z kolei w ramach projektu „Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna” udzielania jest kompleksowa pomoc i informacja prawnej osobom, które złożyły wniosek o nadanie ochrony międzynarodowej w Polsce i przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców znajdujących się w Lininie oraz Dębaku a także w miejscowościagrafika-lotnich w województwie Mazowieckim, w których mieszkają takie osoby korzystające ze świadczeń poza ośrodkami. Konsultacje z prawnikami odbywają się również w wyznaczone dni w siedzibie Fundacji w Warszawie oraz są świadczone drogą elektroniczną i przez telefon. Ponadto prowadzone są działania informacyjne dla osób, które złożyły wnioski o nadanie ochrony międzynarodowej (przygotowanie materiałów informacyjnych na temat praw i obowiązków cudzoziemców, którzy wymagają szczególnej opieki oraz organizacja i przeprowadzenie spotkań dla cudzoziemców, podczas których poruszane zostaną kwestie związane z procedurą o nadanie statusu uchodźcy i najbardziej palącymi problemami, z którymi spotykają się osoby, które w Polsce złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.