SOS dla przedszkoli !

Z przykrością informujemy,że 1 stycznia 2018 roku, z powodu braku funduszy jesteśmy zmuszeni zamknąć nasze działania w przedszkolach i świetlicach dla dzieci, które przez ostatnie 2 lata prowadziliśmy w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Lininie koło Góry Kalwarii oraz Dębaku koło Podkowy Leśnej. W ośrodkach tych zamieszkują rodziny starające się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce.

Chcielibyśmy kontynuować pracę, ale nie dysponujemy środkami na wynagrodzenia dla przedszkolanek, które pracowały z dziećmi codziennie po 8 godzin (wg. kodeksu pracy i bez przywilejów wynikających z Karty nauczyciela; dojeżdżając do lasów, w których położone są ośrodki autobusem podmiejskim). Pomieszczenia zostały wyposażone przez naszą Fundację i naszych darczyńców.

Dotychczas najważniejszym źródłem, z których przedszkola i świetlice były finansowane były środki Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) uzyskiwane w wyniku otwartych konkursów. Od drugiej połowy 2015 r. środki te zostały wstrzymanie („do czasu powstania nowej Polityki migracyjnej Polski”: czyli prawdopodobnie roku 2020). Żaden z innych donorów nie rozdysponował w otwartych konkursach pieniędzy, które mogłyby finansować działania skierowane bezpośrednio do cudzoziemców i ich dzieci. Ze względu na rodzaj pomieszczeń oraz to, że nie jesteśmy ich zarządcą nie możemy ubiegać się o subwencję na prowadzenie punktów przedszkolnych z gmin, w których położone są ośrodki. Dzieci nie mają realnej szansy na uczęszczanie do przedszkoli publicznych, a rodziców nie stać na opłacenie przedszkoli prywatnych.

Dzieci to ok. 40%-50% wszystkich mieszkańców Ośrodków dla Cudzoziemców. Należy pamiętać, że prawidłowo prowadzona edukacja przedszkolna ma ogromny wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności społeczne, znajomość języka polskiego i późniejsze funkcjonowanie w polskiej szkole. Aby jedno przedszkole/punkt przedszkolny mógł działać konieczne jest zatrudnienie minimum 1 przedszkolanki (w tej chwili zatrudniamy 4 przedszkolanki). Obecnie do 2 przedszkoli i 2 świetlic uczęszcza 112 dzieci.
Przykro nam, ale dzieci rosną, niezależnie od tego czy są polskie czy cudzoziemskie i nie mogą poczekać ze swoją edukacją do roku 2020. Potrzebują wsparcia w rozwoju tu i teraz.

Działania są realizowane od 1 stycznia 2016 w ramach projektu „Refugee.pl5” nr umowy PL/2016/AMIF/2.11 dofinansowywanego ze środków FAMI i budżetu państwa. Bezpieczna przystań. W partnerstwie z UDSC. Kończą się 31 grudnia 2017.

Jeśli ktoś może, to prosimy o dokonywanie darowizn na konto – spróbujmy wspólnie uzbierać pieniądze chociaż na działania w ograniczonym zakresie: ze zmniejszoną kadrą i w mniejszym wymiarze czasu. Możecie też upowszechniać tę informację tak szeroko, jak to możliwe.