Uchodźcy

Konwencja dotycząca statusu uchodźcy – Genewa 28 lipca 1951r.

mówi, iż uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce  z powodu tych obaw powrócić do tego państwa.

148 sygnatariuszy. Polska ratyfikowała Konwencję Genewską 40 lat po jej uchwaleniu, w 1991 roku (po upadku komunizmu).

 —————————————————————————–

Jaka jest różnica między pomocą uchodźcom „na miejscu” i w Europie?

W Europie głównym celem jest integracja ze społeczeństwem oraz stworzenie perspektyw rozwoju dla ludzi.  Tzw. „pomoc na miejscu” ma inny charakter; jest to pomoc emergency/humanitarna, czyli rozdawnictwo żywności, leków czy zapewnienie procedur medycznych – i jest umożliwieniem fizycznego przeżycia ludzi. „Pomoc na miejscu” nie jest to też pomoc rozwojowa, ponieważ nie prowadzi się jej na terenach objętych wojną. Dopiero po zakończeniu konfliktu można zacząć odbudowywać zniszczone kraje i ich gospodarki. Pomijając kwestie bezpieczeństwa pracowników organizacji pomocowych, „pomoc na miejscu” w strefie wojny nie ma sensu, ponieważ bomby niszczą całą infrastrukturę i zabijają ludzi. Wszechobecnie używane „na miejscu” oznacza de facto podtrzymanie funkcji życiowych uchodźców we wszystkich krajach, które uchodźców przyjęły – poza Europą. Nie jest budową godnego życia, a wieloletnim utrzymaniem obozów-koczowisk, w założeniu tymczasowych.
Stworzono fundusz powierniczy UE dla Afryki – jego celem jest wsparcie rozwoju gospodarczego oraz zarządzanie migracją w krajach, które doświadczają różnego rodzaju kryzysów. Są to programy o łącznej wartości prawie 2 mld euro.

——————————————————————————-

Jak wygląda procedura o udzielenie ochrony międzynarodowej?

Fundacja Refugee.pl przygotowała plakat informacyjny dla cudzoziemców na temat procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej. Plakat dostępny jest w sześciu wersjach językowych (po polsku, angielsku, rosyjsku, arabsku, persku oraz francusku).

Plakaty przygotowano w ramach projektu „Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna” współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.