O Fundacji

Marzymy o tym, żeby Polki, Polacy i cudzoziemcy żyli razem w zgodzie, szanowali i akceptowali się nawzajem. Dzięki nam cudzoziemcy uczą się polskiego, zdobywają nowy zawód, rodziny znajdują mieszkanie, dzieci idą do szkół. Uczymy licealistów w polskich szkołach, że Czeczen, Tybetańczyk czy Syryjka zasługuje na szacunek i przyjaźń.

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w styczniu 2015 roku. Kontynuujemy działania, które były przez 22 lata realizowane w Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej. Fundacja została stworzona przez byłe pracownice PAH.

Skupiamy się między innymi na:

  1. działaniach na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce i za granicą;
  2. działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego, zapobieganiu przejawom nietolerancji, dyskryminacji i rasizmowi oraz propagowaniu postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności zarówno w Polsce i za granicą;
  3. przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej, ekonomicznej i systemowej grup szczególnego ryzyka;
  4. niesieniu pomocy humanitarnej w Polsce;
  5. wspieraniu, upowszechnianiu i propagowaniu działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej oraz promującej Polskę, jej tradycje, kulturę, twórców i dorobek artystyczny;
  6. wspieraniu wolontariatu i postaw obywatelskich;
  7. zwiększaniu świadomości społeczeństwa przyjmującego na temat zjawiska przymusowej migracji i migracji.

W Fundacji Refugee.pl pracują i pomagają osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z migrantami, repatriantami i uchodźcami oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu dużymi projektami krajowymi i międzynarodowymi w organizacjach pozarządowych. Wszyscy członkowie zarządu mają szeroką wiedzę dotyczącą zjawiska migracji i przymusowej migracji popartą szeregiem publikacji, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych czy uczestnictwem w grupach roboczych i eksperckich.

Fundacja Refugee.pl współpracuje z szeregiem podmiotów w Polsce m.in. Przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie.

Fundacja Refugee.pl we wrześniu 2015 roku powołana została jako jedna z czterech organizacji w Polsce w skład Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców, który jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów (Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów). Prezes Fundacji jest również członkinią Komisji ds. Migrantów, która działa przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.