Projekty zakończone

Od stycznia do 30 czerwca 2018 roku prowadzone były  zajęcia przedszkolne dla dzieci w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie. Młodsze dzieci, biorąc udział w zajęciach, nabywają umiejętności niezbędnych podczas dalszej nauki w szkole (zajęcia plastyczne rozwijające małą motorykę, poznawanie zasad panujących w szkole – systematyczność, obowiązkowość, przyswojenie podstaw języka polskiego), poza tym spędzają czas na zabawie, ucząc się zasad panujących w grupie i mając możliwość beztroskiej zabawy, która pozwala im oderwać się od przytłaczającej atmosfery panującej w ośrodku. Dodatkowo zajęcia mają na celu też podstawowe wprowadzenie do kultury polskiej (polskie bajki, legendy, postaci z bajek, piosenki), co wpływa na późniejsze swobodniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie polskim.  Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu przez sześć godzin.

Działania te, realizowane były dzięki wpłatom osób indywidualnych.

Projekt „Refugee.pl 5”

Czas realizacji: 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2017
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azyli, Migracji i Integracji (FAMI) oraz z budżetu państwa. Bezpieczna przystań.
Partner projektu: Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Realizacja projektu „Refugee.pl 5” pozwoli na wsparcie procesu preintegracji cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy ze społeczeństwem polskim.
W ramach projektu przewidziano realizację czterech grup działań:

• Prowadzenie kursu orientacji w społeczeństwie Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Spotkania informacyjno-edukacyjne ze specjalistami w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Prowadzenie przedszkola i świetlic dla dzieci w wieku szkolnym w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Warsztaty dla dzieci i młodzieży w Ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku i prezentację wykonanych prac.
• Organizacja imprez otwartych dla cudzoziemców i lokalnych społeczności w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
• Poradnictwo socjalne i informacyjne w Warszawie oraz ośrodkach w Lininie i Dębaku.