Statut

STATUT FUNDACJI REFUGEE.PL im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert

Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Fundacja pod nazwą Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Izabelę Majewską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Koziorowską, Repetytorium A 3261/2014 w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Szpitalnej 5 lok. 1, w dniu 13 listopada 2014 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2.    Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

1.    Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2.    Fundacja posługuje się znakiem wyróżniającym ją wśród innych organizacji.

3.    Nazwa i znak Fundacji podlegają ochronie prawnej.

4.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy

§ 6

1.    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2.    Ustanawianie wyróżnień i odznaczeń wymienionych w punkcie 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 9

Celami Fundacji są:

1.    działanie na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce i za granicą;

2.    działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego, zapobieganie przejawom nietolerancji, dyskryminacji i rasizmowi oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności zarówno w Polsce i za granicą;

3.    przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, ekonomicznej i systemowej grup szczególnego ryzyka;

4.    niesienie pomocy humanitarnej w Polsce i za granicą;

5.    wspieranie, upowszechnianie i propagowanie działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej oraz promującej Polskę, jej tradycje, kulturę, twórców i dorobek artystyczny;

6.    wspieranie wolontariatu i postaw obywatelskich.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.    niedochodowe prowadzenie poradnictwa, m.in. obywatelskiego, prawnego, psychologicznego, socjalnego i zawodowego, dla grup szczególnego ryzyka;

2.    udzielanie stypendiów, zapomóg, pomocy materialnej i finansowej;

3.    prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działań rzeczniczych;

4.    niedochodowe prowadzenie działań medialnych, kulturalnych, edukacyjnych, szkoleniowych, wydawniczych, wystawienniczych i badawczych.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji mających zbieżne cele.

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 600 PLN oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

1.    Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

a.    darowizn, spadków, zapisów,

b.    dotacji i subwencji osób prawnych, budżetu państwa i samorządów, innych państw, środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych,

c.    dochodów ze zbiórek publicznych,

d.    udziałów w zyskach osób prawnych,

e.    wpływów z działalności pożytku publicznego,

f.     dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,

g.    środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,

h.    odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),wszelkich innych źródeł nie wymienionych w § 13 pkt. 1 niniejszego statutu.

2.    Wpływy z działalności statutowej oraz dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 14

1.    Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.    W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 15

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1.    udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członów, członków Władz Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”;

2.    przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków Władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3.    wykorzystywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków Władz Fundacji lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

4.    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie Władz Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

§ 17

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 18

1.    Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków Zarządu.

2.    Zarząd Fundacji wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu, skarbnika oraz sekretarza.

§ 19

1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.    Do zadań Zarządu należy:

a.    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b.    uchwalanie regulaminów,

c.    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,

d.    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e.    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f.     dokonywanie zmian statutu Fundacji,

g.    dokonywanie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

§ 20

1.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu.

2.    Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

3.    Decyzje Zarządu podejmowane są w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu chyba, że statut postanawia inaczej.

4.    Organizację i tryb pracy oraz szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.

§ 21

1.    Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony.

2.    Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

3.    Pierwszy Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora.

4.    Powołania nowego członka oraz odwołania członka Zarządu dokonuje Zarząd Fundacji jednogłośnie w drodze uchwały.

§ 22

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rada Fundacji

§ 24

1.    Rada Fundacji jest organem doradczym powoływanym przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

2.    Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony

3.    Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

Sposób reprezentacji

§ 25

1.    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2.    W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 20,000 PLN (słownie dwudziestu tysięcy złotych polskich) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana statutu

§ 26

1.    Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

2.    Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Połączenie z inną fundacją

§ 27

1.    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku takiego połączenia zmianie uległyby istotne cele Fundacji.

§ 28

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, który podejmuje taką decyzję w drodze uchwały przyjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.

Likwidacja Fundacji

§ 29

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.    Likwidatorami Fundacji stają się dotychczasowi członkowie Zarządu.

§ 30

1.    Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały przyjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.

2.    O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Spraw Wewnętrznych.

§ 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. Decyzję w tej kwestii podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.